ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥ­ΤΕ­ΡΟ
ΠΡΑ­ΚΤΙ­ΚΕΣ ΠΛΗ­ΡΟ­ΦΟ­ΡΙΕΣ για 31 χώρες

Υπενθυμίζουμε ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται έχουν ενημερωθεί έως τη χρονολογία έκδοσης του ταξιδιωτικού οδηγού (2002). Ήταν τέτοια η επιλογή τους ώστε οι περισσότερες ισχύουν. Εξαίρεση αποτελούν όλες όσες αναφέρονται σε κόστος υπηρεσιών και πιθανόν σε διευθύνσεις διαδικτύου. Οι τελευταίες ειδικά, είναι βέβαιο ότι έχουν αναβαθμιστεί και σήμερα αφορούν πολύ μεγαλύτερο εύρος υπηρεσιών. 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

1.      Βα­σι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες χώ­ρας (πρω­τεύ­ου­σα, γλώσ­σα, νό­μι­σμα, ι­σο­τι­μία,
         πλη­θυσμός, έ­κτα­ση, ωράρια λειτουργίας)

2.      Τη­λέ­φω­να α­νά­γκης (α­σθε­νο­φό­ρο, α­στυ­νο­μί­α, πυ­ρο­σβε­στι­κή)
3.      Κό­στος κύριων τρο­χαί­ων πα­ρα­βά­σε­ων (αλ­κο­όλ, κόκ­κι­νο,
         
δι­πλή δια­χω­ρι­στι­κή, παρ­κά­ρι­σμα, χρήση φώτων)
4.      Πρε­σβεί­ες (στην Ελ­λά­δα και στη χώ­ρα αναφοράς)
5.      Έν­δυ­ση και ε­ξο­πλι­σμός Κάμπινγκ για μοτοσικλετιστές
6.      Ο­δι­κή βο­ή­θεια (αναφορά σε σωματεία που βο­η­θούν μο­το­συ­κλε­τι­στές εφ’
        
ό­σον α­νή­κουν στο πρό­γραμ­μα SNAKE SYSTEM της ΕΛ­ΠΑ. Ε­πί­σης
         ανα­φέ­ρο­νται οι ε­ται­ρί­ες που προ­σφέρουν ο­δι­κή βο­ή­θεια με αμοιβή.
7.      Μοτοσυκλετιστικές ο­μο­σπον­δί­ες – λέ­σχες
8.      Χάρ­τες & τα­ξι­διω­τι­κοί ο­δη­γοί (στην Ελ­λά­δα και στην χώ­ρα αναφοράς)
9.      Γρα­φεί­α του­ρι­στι­κών πλη­ρο­φο­ριών
10.    Youth Hostels
11.    Μου­σεί­α μοτοσικλέ­τας
12.    Κάμπινγκ μοτοσικλετι­στών
13.    Εί­δη και τι­μές βεν­ζί­νης
Χρήσιμες πληροφορίες – Ακτοπλοΐα 

Friday the 29th. . Joomla 3.0 templates. All rights reserved.