ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ (346 λέξεις)

Τ Ι   Χ Ρ Ε Ι Α Ζ Ο Μ Α ­ Σ Τ Ε   Γ Ι Α   Ν Α   Τ Α Ξ Ι Δ Ε ­Ψ Ο Υ ­Μ Ε

   Ε­ Κ Τ Ο Σ   Ε Λ­ Λ Α­ Δ Ο Σ

Κείμενα – Info - Έρευνα:  Άγγελος Σινάνης Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. © 1996 – 2002

Α­ΣΦΑ­ΛΕΙΑ

Η Ευρωπαϊκή νομοθεσία καλύπτει τον καταναλωτή σχετικά με τις ζημιές που προκάλεσε στην χώρα που επισκέπτεται, χωρίς επιπλέον ασφάλιστρα. Ωστόσο για να τα­ξι­δέ­ψε­τε με την μο­το­συ­κλέ­τα σας, θα χρεια­στεί να έ­χε­τε μα­ζί σας, την “πρά­σι­νη κάρ­τα”. Αυ­τή η ου­σια­στι­κή ε­πέ­κτα­ση της α­σφά­λι­σης της μο­το­συ­κλέ­τας θα σας ε­πι­τρέ­ψει να μην έ­χε­τε κα­νέ­να πρό­βλη­μα α­πό τους υ­πάλ­λη­λους των συ­νό­ρων κα­τά την εί­σο­δο της μο­το­συ­κλέ­τας σε χώ­ρες της Ευ­ρώ­πης.

Το κατώτερο επίπεδο κάλυψης που ισχύει στις περισσότερες χώρες είναι 350.000 ΕΥΡΩ για τις σωματικές βλάβες και 100.000 ΕΥΡΩ για τις υλικές. Η μι­κρό­τε­ρη χρο­νι­κή διάρκεια ι­σχύ­ος εί­ναι έ­νας μή­νας (30 η­μέ­ρες), και πλέον για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χορηγείται δωρεάν. Υ­πο­λο­γί­στε ε­πί­σης να ι­σχύ­ει με­τά την α­πο­βί­βα­ση α­πό το κα­ρά­βι (ό­σοι πά­νε Ευ­ρώ­πη μέ­σω Πά­τρας). Με αυ­τό τον τρό­πο την “ε­πε­κτεί­νου­με” στις 34 η­μέ­ρες.

Ασφαλής Μεταφορά μοτοσυκλέτας www.quik-cargo-service.de  www.boedorn.com

ΒΙ­ΖΑ

Σε μια μόνο χώρα η εί­σο­δος των του­ρι­στών – ε­πι­σκε­πτών ε­πι­τρέ­πε­ται μό­νο με­τά την ε­πί­δει­ξη βί­ζας. Η Βουλγαρία και η Ρουμανία κατήργησαν αυτή την διαδικασία. Για την ΓΙΟΥ­ΓΚΟ­ΣΛΑ­ΒΙΑ ισχύει ακόμη. Απευθυνθείτε Βασ. Σο­φί­ας 106, Πλατεία Μα­βί­λη Α­θή­να 0107774344 και Βασ. Όλ­γας 76 Θεσ­σα­λο­νί­κη 0310831125. Να έχετε μαζί σας το Ελληνικό Δια­βα­τή­ριο και 33,46 ΕΥΡΩ (11.400 Δρχ) με ε­πι­στρο­φή. 

ΔΙΑ­ΒΑ­ΤΗ­ΡΙΟ

Χρειά­ζε­ται α­κό­μη σε με­ρι­κές χώ­ρες, (μέχρι να αντικατασταθούν οι ταυτότητες) γι’ αυ­τό κα­λό θα ή­ταν να το έχε­τε πάντα μα­ζί σας.

ΔΙΠΛΩΜΑ & ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Όσοι έχουν ακόμη παλιό δίπλωμα πρέπει να το μετατρέψουν σε ροζ, το οποίο ισχύει στις χώρες της Ε.Ε. Επίσης να έχετε πάντοτε μαζί σας, την άδεια κυκλοφορίας της μοτοσυκλέτας. Υπουργείο Μεταφορών www.yme.gr Στις λεγόμενες τρίτες χώρες πρέπει να υπάρχει το τρίπτυχο ή επικυρωμένη μετάφραση Άδειας Κυκλοφορίας, που έχει ακριβώς την ίδια χρήση αλλά κοστίζει ελάχιστα. Για μετάφραση άδειας κυκλοφορίας, απευθυνθείτε στο Υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα, www.mfa.gr τμήμα Επικυρωμένων Μεταφράσεων. 

Monday the 26th. . Joomla 3.0 templates. All rights reserved.