ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το κάλεσμα του δρόμου 

Περισυλλογή… αυτογνωσία… αυτά είναι που οδηγούν στα βαθύτερα μονοπάτια που αναγνωρίζουμε με το όνομα σκέψη. Αυτό που μας κατευθύνει σχεδόν ανεξέλεγκτα και είναι αναγκαίο ‘’κακό’’. Τα υπέροχα μονοπάτια της δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αντικατασταθούν από κάτι άλλο . Αυτό είναι το βαθύτερο νόημα για το ταξίδι και αποτελεί άποψη πληθώρας ταξιδιωτών. Αν και πότε αυτό το ταξίδι πραγματοποιηθεί παραμένει άγνωστο.  Όμως μέσα από την σκέψη και την περισυλλογή προκύπτει η διαδρομή που πρέπει να γίνει.  

Μέσα από την βαθύτερη γνώση που προσφέρει το ταξίδι με μοτοσυκλέτα – ασύγκριτο μέσο γνωριμίας άλλων τόπων – μαθαίνεις, με τα χιλιόμετρα που γράφει το κοντέρ και η ψυχή, – ενίοτε – να κατανοείς τους άλλους, χαράζοντας καλύτερα το δικό σου αύριο. Μοτοσυκλέτα και ταξίδι είναι έννοιες αδιαίρετες. 

Όλοι θυμούνται την πρώτη φορά που ταξίδεψαν σε άλλο τόπο. Πόσο μάλλον όταν αυτός, απέχει από τον τόπο διαμονής αρκετές  χιλιάδες χιλιόμετρα. Έτσι και εμείς αναπολούμε με νοσταλγία την πρώ­τη φο­ρά που τα­ξιδέψαμε στο ε­ξω­τε­ρι­κό. Μια α­διό­ρα­τη α­νη­συχί­α επισκί­α­ζε την α­γά­πη μας για πε­ρι­ή­γη­ση σε άλ­λους τό­πους. Α­πό τό­τε έ­χουν περά­σει περισσότερα α­πό 17 χρό­νια. Όποτε όμως μό­νοι ή και με φί­λους, ε­τοι­μα­ζό­μα­στε να ξεφύ­γου­με α­πό τα ελ­λη­νι­κά σύ­νο­ρα και πά­λι αυ­τό το δέος για το ά­γνω­στο, για το απρόβλεπτο κάνει την εμ­φά­νι­σή του. 

Βλέ­πουμε τώ­ρα τους χάρ­τες και τις πλη­ροφο­ρί­ες α­πό τις πρε­σβεί­ες που χρη­σι­μο­ποιού­σαμε και γε­λάμε. Σκεπτόμαστε τι τρέ­λα κάναμε. Σήμερα υπάρχουν ‘’τυπικοί’’ ταξιδιώτες, οι οποίοι ταξιδεύουν με GPS και ‘’στίγματα’’, με προκαθορισμένες στάσεις και δύο – τρία κινητά. Σε μας αντίθετα υπάρ­χει α­κό­μη η τρέ­λα, ισχυρότερη όσο τα χρόνια περνούν, αλ­λά και σωστοί χάρ­τες, ταξιδιωτικοί οδηγοί, καθώς και απαραίτητες πληροφορίες, προκειμένου να με­τα­κι­νη­θεί κάποιος με ασφάλεια, με ή χωρίς ηλεκτρονικά βοηθήματα. Τώ­ρα πια, με έ­να τη­λε­φώ­νη­μα ή Μέσω διαδικτύου εφοδιάζεσαι με όλο το αναγκαίο πλη­ρο­φο­ριακό υ­λι­κό, ώστε να προ­ε­τοι­μά­σεις το τα­ξί­δι σου. 

Ο πρα­κτι­κός ο­δη­γός για τα­ξί­δι με μο­το­συ­κλέ­τα στην Ευ­ρώ­πη αφορά προσεκτική συλλογή στοιχείων για τριάντα ένα κράτη και χω­ρί­ζε­ται σε δύ­ο κεφάλαια. Στο πρώ­το υπάρχουν οι χρήσιμες συμβουλές για να υλοποιηθούν, χωρίς εκπλήξεις, όλα όσα σχεδιάσατε, καθώς και γενικές πληροφορίες για όλα τα κρά­τη που πα­ρου­σιά­ζο­νται.  

Το δεύ­τε­ρο μέ­ρος είναι πιο αναλυτικό, για το κά­θε κρά­τος ξεχωριστά. Βα­σι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες αντίστοιχα για κάθε χώρα, τη­λέ­φω­να α­νά­γκης, πρε­σβεί­ες, οδι­κή βο­ή­θεια για μο­το­συ­κλε­τι­στές, μου­σεί­α μο­το­συ­κλέ­τας και ό­χι μό­νο. Κά­μπινγ­κ, λέ­σχες, ο­μο­σπον­δί­ες, είδη και κόστος βενζίνης, και άλλα που πα­ρου­σιά­ζο­νται για πρώτη φορά ολοκληρωμένα σε τόσο μεγάλη έκταση, δίνοντας στον αναγνώστη – μοτοσυκλετιστή ένα πολύτιμο βοήθημα. 

Ελ­πί­ζουμε μέ­σα στις σε­λί­δες του να βρεί­τε ό­τι πραγ­μα­τι­κά ψά­χνα­τε και δεν βρί­σκα­τε, και φυ­σι­κά ευχόμαστε να ταξιδέψετε όσο δυνατόν περισσότερο, ανάλογα με το χρόνο που έχετε στη διάθεσή σας.  

Ταξιδεύοντας και αναβοσβήνοντας τα φώτα 

Άγ­γε­λος Σι­νά­νης

Monday the 26th. . Joomla 3.0 templates. All rights reserved.