ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Μ Ε Τ Α Τ Ρ Ο Π Η Σ   Π Ι Ε Σ Η Σ   Ε Λ Α Σ Τ Ι Κ Ω Ν

Κάτι που ι­σχύ­ει ακόμη σε αρ­κε­τές χώ­ρες εί­ναι η δια­φο­ρε­τι­κή μέ­τρη­ση της πί­ε­σης των ε­λα­στι­κών. Με­ρι­κές με­τρά­νε σε λί­μπρες και άλ­λες σε χι­λιό­γραμμα. Γι’ αυ­τό συμ­βου­λευ­θεί­τε τον πα­ρα­κά­τω πί­να­κα με­τα­τρο­πής. 

Λί­μπρες            14 ,    16,    18,    20,    22,    24,    26,    28,   30,    32,    34,    36,    38,    40,     42

Χιλιό­γραμ­μα     0.99, 1.33, 1.27, 1.41, 1.55, 1.69, 1.83, 1.97, 2.11, 2.25, 2.39, 2.53, 2.69, 2.81, 2.95

Monday the 26th. . Joomla 3.0 templates. All rights reserved.